Практична робота №6

Складання порівняльної характеристики природних зон і країв України (за вибором).

Мета: навчитися порівнювати природні зони і краї рівнинної частини України, засвоїти план характеристики природних комплексів, удосконалювати вміння працювати з тематичними картами, ілюстраціями та текстом підручника.

Обладнання: географічний атлас для 8 класу, підручник для 8 класу,  ОІС до кожної природної зони, контурна карта, кольорові олівці.

Хід роботи

Завдання №1

Накресліть умовні знаки, якими зображені межі фізико – географічних:

  • країн
  • зон
  • підзон
  • країв

Завдання №2

Визначте і запишіть назву території фізико – географічного районування, в межах якої розташована Кіровоградська області.

Завдання №3

Використовуючи тематичні карти і текст підручника, складіть таблицю, за типовим планом, і на прикладі двох природних зон докажіть, що основна причина відмінностей між ними – це різниця у співвідношенні тепла і вологи.

Пам’ятайте,

що при порівнянні природних зон необхідно виділяти подібні та ознаки за планом:
1. Географічне положення, межі, розміри.
2. Головні риси природних умов:
а) рельєф;
б) клімат;
в) внутрішні води;
г) ґрунти;
д) рослинність;
е) тваринний світ;
є) ландшафти.
4. Природоохоронні території.

Завдання №4

Порівняйте лісостепові краї за малюнком, виділіть подібні та відмінні ознаки. Використайте текст підручника й карти: фізико-географічне районування, кліматичні, фізична, тектонічна.
Доведіть, що основними причинами виділення природних країв у межах природних зон є:
а) наслідки різної віддаленості від океану (ступінь континентальності клімату, вплив повітряних мас);
б) неоднорідність поверхні природної зони;

Краї ФГРайонування

ФГРайонування

Spread the love