Практична робота №1

Порівняльна оцінка трудових ресурсів і зайнятості населення в основних сферах господарства країн та регіонів світу.

Мета: 

актуалізувати поняття «працездатне населення», «тру­дові ресурси», «економічно активне населення», «безробіття», про­вести порівняльний аналіз трудових ресурсів і зайнятості населен­ня в основних сферах господарства країн та регіонів світу; розвивати вміння користуватися текстовими, картографічними, графічними, статистичними матеріалами, порівнювати їх та роби­ти висновки; виховувати уважність та аналітичні здібності.

Хід роботи:

Завдання 1 (3 бала)

Проаналізуйте дані таблиці. Визначте:

а)  які країни (високорозвинені або ті, що розвиваються) мають більшу частку населення працездатного віку;

б)  які країни (високорозвинені або ті, що розвиваються) мають більшу частку ЕАН;

в)  як забезпечені трудовими ресурсами постсоціалістичні країни;

г)  поясніть причини розбіжностей у показниках кількості насе­лення працездатного віку та ЕАН в країнах із різним рівнем розвитку.

Країна Частка населення працездатного віку Частка ЕАН
США 62 50
Японія 64 53
ФРН 63 49
Росія 64 50
Польща 63 44
Китай 64 58
Індія 57 38
Ніґерія 51 31

У     розвинених країнах частка населення працездатного віку ви­ща, ніж у країнах, що розвиваються. Це пояснюється відмінностя­ми у середній тривалості життя, віковій структурі населення, у встановленні пенсійного віку.

Частка ЕАН залежить від ступеня залучення людей у виробниц­тво (наявності робочих місць), часу, необхідного на освіту, пенсій­ного віку, закріпленого у законах держави, якості життя.

Завдання 2 (3 бала).

Проаналізуйте дані таблиці. Визначте:

а) особливості розподілу населення за основними галузями господарства в кранах із різним рівнем розвитку;

б)  поясніть причини розбіжностей у структурі зайнятості насе­лення.

Галузі США Японія ФРН Польща Індія Росія Китай Нігерія

 

Сільське, лісове та рибне господарство 2,9 5,8 3,3 23,0 60,9 10 58,8 58, 0
Індустріальні галузі

(гірничодобувна та

обробна

промисловість,

будівництво,

транспорт)

30,1 40,2 43,0 37,4 20,6 45 22,8 18,0
Сфера послуг, торгівля, управління тощо 60,0 54,0 53,7 39,6 18,5 45 18,4 24,0

Структура зайнятості населення перебуває в прямій залежності від рівня розвитку країни. Структура зайнятості віддзеркалює структуру господарства країни, рівень розвитку окремих галузей, функціональну структуру поселень. У розвинених країнах зайня­тість у промисловості становить 25-40 %, а у сільському господар­стві постійно зменшується. Водночас до 35-50 % зростає кількість зайнятих у невиробничій сфері, що представлена не тільки такими традиційними видами діяльності, як освіта, охорона здоров’я та відпочинок, а й торговельно-фінансовою діяльністю. У країнах, що розвиваються, близько половини населення зайнято в аграрному секторі економіки. У постсоціалістичних країнах основна частина населення зайнята в матеріальному виробництві (майже 40 % — у промисловості й 20 % — в сільському господарстві). На невироб­ничу сферу припадає близько 30 %, причому 2/3 зайняті в освіті, охороні здоров’я, культурі. Соціальна і професійна структура населення. Для оцінки трудових ресурсів країни важливою характеристи­кою є не тільки їх кількість, але й «якість». Її відображає соціально- професійна структура населення, яка включає галузеву структуру зайнятості, професійну та освітню структури. Також обов’язково ураховуються такі соціальні чинники, як стан здоров’я населення, раціональне харчування, ступень безпеки громадян, можливості для самореалізації, дотримання прав людини та ін.

Завдання 3 (1,5 бала).

Проаналізуйте дані таблиці. Визначте відмінності соціальних показників у країнах із різним рівнем роз­витку.

Країна Державні затрати на освіту (% до ВВП) Частка населення, що закінчили вищі навчальні заклади Державні затрати на охорону здоров’я (на 1 особу в дол. США)
США 5,6 60 2885
Японія 3,9 30 1698
ФРН 4,6 32 1867
Росія 3,9 25 160
Польща 4,9 23 123
Китай 2,5 8 29
Індія 3,7 6 23
Ніґерія 4,2 2 12

Проблеми зайнятості і безробіття

Безробіття — це соціально-економічне явище, за якого части­на працездатного населення не може знайти роботу, стає відносно надлишковою, поповнюючи резервну армію праці. За визначенням Міжнародної організації праці (МОП), безробітні — це особи віком 15-70 років (зареєстровані та незареєстровані в державній службі зайнятості), які одночасно задовольняють три умови:

  • не мали роботи (прибуткового заняття);
  • активно шукали роботу або намагались організувати власну справу впродовж останніх 4-х тижнів, що передували опиту­ванню;
  • готові приступити до роботи впродовж двох найближчих тижнів. Зрозуміло, що будь-яка держава зацікавлена у високій зайня­тості робочої сили. Проте жодне суспільство не здатне забезпечити усіх працездатних роботою. Так, за даними ООН, сьогодні у світі кожний третій працездатний не має роботи взагалі або має випад­ковий чи сезонний заробіток (приблизно 750 млн чол.). Тому без­робіття є центральною соціальною проблемою сучасного суспіль­ства. Найбільше проблема безробіття стосується молодих людей (віком від 15 до 24 років) і жінок.

Найнижчим у світі вважається рівень безробіття в країнах Схід­ної Азії, а найвищим — у країнах Близького Сходу та Північної Африки. Країнам СНД характерний відносно високий рівень без­робіття, притаманний перехідному періоду.

Для всіх країн світу зайнятість населення в системі економіч­них та соціальних проблем посідає провідне місце разом з показни­ками рівня життя, виступає своєрідним індикатором соціальних процесів.

Завдання 4 (1,5 бала).

Проаналізуйте дані таблиці та поясніть, чому, незважаючи на світову економічну кризу, рівень безробіття в розвинених країнах набагато нижчий, ніж у постсоціалістичних країнах та країнах, що розвиваються.

Країна Рівень безробіття
США 6,2
Японія 5,2
ФРН 9,9

 

Країна рівень безробіття
Росія 10,2
Польща 16,5
Китай 17
Індія 24
Ніґерія 28

Завдання5 (3бала).

Зробіть висновок, характеризуючи зв’язок між часткою працездатного населення, структурою зайнятості по галузях господарства, рівнем безробіття, соціально-професійною структурою та рівнем соціально-економічного розвитку країн.

Spread the love